Regulamin

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 r. dla obecnych użytkowników usług płatnych Serwisu treningumiejetnoscispolecznych.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik usług, które są oferowane w ramach serwisu treningumiejetnoscispolecznych.pl dostępnego na stronie internetowej https://treningumiejetnoscispolecznych.pl
 2. W przypadku, gdy dana usługa wymaga odrębnego uregulowania, lub wynika to z jej specyfiki (np. promocje) jej warunki i zasady, mogą zostać określone w dodatkowych regulaminach, które stanowić będą integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

II. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.). Regulamin dostępny jest na stronach Usługodawcy. 
 2. Usługodawca – Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik z siedzibą: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 33/16, NIP: 6711183009, REGON 330536363.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Serwis – serwis treningumiejetnoscispolecznych.pl, dostępny w ramach domeny treningumiejetnoscispolecznych.pl administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający w szczególności dostęp do Usług Serwisu w tym także dostęp do treści płatnych.
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Usług w tym w szczególności do Usługi prenumeraty cyfrowej, możliwa jest dopiero po rejestracji i założeniu przez Użytkownika Konta i zakupie określonego pakietu (w tym uiszczenie odpowiedniej Opłaty).
 6. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.
 7. Opłata – opłata za korzystanie z treści płatnych w formie zakupionego dostępu należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do usług. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia przez Użytkownika z Usługobiorcą umowy o dostęp do Usług jest zamieszczony w Serwisie (tj. na stronie ofertowej lub w bloku informacyjnym). W przypadku płatności cyklicznych, Usługodawca wskazuje Opłaty należne za dany Okres Rozliczeniowy.
 8. Konto Użytkownika – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym logowaniu w Serwisie), i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.
 9. Treści bezpłatne – treść, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Usługodawca.
 10. Treści płatne – dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały, za opłatą w ramach dostępu do treści płatnych.
 11. Klient – Użytkownik uzyskujący dostęp do Treści płatnych przy czym– Klient, który nie korzystał uprzednio (tj. przed zakończeniem procesu uzyskania dostępu do Treści płatnych) z Treści płatnych zwany dalej będzie jako Pierwszorazowy Klient a Klient, który nie korzystał uprzednio (tj. przed zakończeniem procesu uzyskania dostępu do Treści płatnych) z Treści płatnych lub korzystał z nich uruchamiając dostęp do Treści płatnych w sposób inny niż poprzez uiszczenie Opłaty (np. za pomocą Kodu aktywacyjnego lub innych, pozagotówkowych środków lub na skutek indywidualnego dostępu nadanego przez Usługodawcę) zwany będzie jako Nowy Klient.
 12. Blok informacyjny – blok informacyjny pojawiający się w ramach treści zamieszczonych na stronach serwisu treningumiejetnoscispolecznych.pl umożliwiający zakup dostępu do treści płatnych.
 13. Kod aktywacyjny – unikalny lub uniwersalny kod w formie ciągu znaków alfanumerycznych dystrybuowany wśród określonej grupy Użytkowników w związku z prowadzonymi przez Usługodawcę lub jego partnerów akcjami promocyjnymi. Kod aktywacyjny pozwala na przyznanie Użytkownikowi dostępu do Usług Serwisu na zasadach ustalonych przez Usługodawcę. Kod aktywacyjny posiada termin ważności, po przekroczeniu którego staje się nieważny. O wszelkich szczegółach dotyczących uprawnień jakie daje Użytkownikowi kod aktywacyjny, Użytkownik informowany będzie każdorazowo po otrzymaniu takiego kodu.

III. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prowadzonego i utrzymywanego przez Usługodawcę, w celu umożliwienia Użytkownikom do zapoznawania się z zamieszanymi w jego ramach treściami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

2. Interoperacyjność. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików 'cookies’: Internet Explorer 11.0, Chrome 50, Safari 5, Mozilla Firefox 24, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

3. Usługi w postaci dostępu do treści płatnych świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego odpowiedzialność.

5. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisu, jednak nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Serwisu i Usług w zakresie w jakim uzależnione jest to od sieci Internet, z której korzysta Użytkownik.

IV. Rejestracja i aktywacja Konta

1. Dostęp do poszczególnych Usług udostępnionych w Serwisie możliwy jest zarówno dla Użytkowników posiadających status zarejestrowanych jak i dla niezarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik niezalogowany ma możliwości przeglądania zasobów Serwisu w tym treści niepłatnych. Przy czym założenie Konta i rejestracja jest niezbędna do korzystania z usług płatnych.

3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Rejestracja, której przebieg szczegółowo wskazany jest w punktach poniżej, jest procedurą umożliwiającą Użytkownikowi utworzenie Konta a także warunkującą dostęp do usług płatnych.

5. Rejestracja i aktywacja Konta w Serwisie może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową treningumiejetnoscispolecznych.pl.

6. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym: (a) podanie adresu e-mail; (b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry; (c) akceptacja Regulaminu Serwisu.

7. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana przez Użytkownika (wg jego wyboru) za pomocą stosownego Formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub poprzez wypełnienie Formularza dostępnego przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie.

8. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania innych zgód. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia skorzystania z usług dostępnych dla Użytkownika zarejestrowanego.

9. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu przycisku potwierdzającego rejestrację, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie, co jest jednoznaczne z aktywacją Konta.

10. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

11. Po przejściu procedury rejestracji i założeniu Konta, Użytkownik otrzymuje status Użytkownika zarejestrowanego.

12. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

13. W przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do treści płatnych, dostęp do tych treści z wykorzystaniem jednego Konta może mieć jedna osoba.

14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Użytkownika (panel konta).

15. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta (w celu świadczenia usługi), powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

16. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegnie dostęp do wykupionych przez niego treści i materiałów oraz innych informacji zapisanych w ramach Konta.

17. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika w tym jego dane związane z dokonanymi zakupami, a także utracony zostanie dostęp do zakupionych treści płatnych. Ponowna rejestracja nie powoduje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z treści zakupionych przed usunięciem Konta.

V. Treści Niepłatne

 1. Dostęp do treści niepłatnych posiada każdy Użytkownik Serwisu zarówno zarejestrowany oraz niezarejestrowany.
 2. Zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może być ograniczany lub zmieniany przez Administratora.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania promocji mających na celu udostępnienie Użytkownikowi większej liczby treści nieodpłatnych.

VI. Treści Płatne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest wybranie przez Użytkownika treści i materiałów oferowanych przez Usługodawcę oraz zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy.

2. Cennik treści i materiałów jest umieszczony na Stronie treningumiejetnoscispolecznych.pl.

3. Umowa, aby została zawarta wymagane jest: (a) Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego; (b) posiadał Konto; (c) przez cały czas procesu zakupowego pozostawał zalogowany; (d) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego; (e) dokonał stosownej opłaty i nastąpiło pozytywne zweryfikowanie uiszczenia przez Użytkownik tej opłaty.

4. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych. Dostęp do treści płatnych wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany.

5. Użytkownik po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych po zawarciu umowy. Potwierdzając dokonanie zakupu Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do płatnych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca może oferować Użytkownikowi usługi w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.

9. Umowa na czas oznaczony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranych przez siebie treści i materiałów na czas z góry określony po upływie, którego umowa wygasa.

10. Dostęp do treści Użytkownik otrzymuje na czas od momentu zawarcia umowy do jej zakończenia (w przypadku, gdy okres umowy jest liczony w dniach, a nie w miesiącach lub latach). W przypadku umowy zawartej na okres jednego miesiąca, umowa kończy się w odpowiednim dniu następnego miesiąca, a nie w ustalonym interwale wynoszącym 30 dni. Na przykład, jeśli umowa zostanie zawarta 5 listopada, zakończy się 5 grudnia. Jeśli koniec umowy przypadnie na dzień, który nie istnieje w następnym miesiącu, umowa ulegnie rozwiązaniu następnego dnia.

11. Użytkownik posiadający wykupiony dostęp do danych treści i materiałów w trakcie jego obowiązywania może dokonać ponownego zakupu tego dostępu (o ile dany dostęp zawiera taką opcję). Stosowny komunikat o już istniejącym dostępie otrzyma podczas próby zakupu dostępu, który takiej opcji nie umożliwia.

13. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści płatnych Serwisu przez nieprzerwany okres czasu, pod warunkiem dokonania płatności.

14. Płatności, o których mowa powyżej pobierane są przez Usługodawcę w momencie zakupu dostępu.

15. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za dostęp do wybranych treści i materiałów.

16. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa).

19. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacony dostęp.

VII. Zasady płatności

1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące danych treści i materiałów bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Usługodawcę prace techniczne Serwisu. Każde zamówienie musi uzyskać akceptację Usługodawcy wyrażaną za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/adres podany podczas rejestracji Konta w Serwisie co oznacza, że po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik potwierdzi przyjęcie zamówienia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) przesyłając taką informację na podany adres mailowy.

2. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika dostęp dokonuje on wskazania sposobu płatności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach tych Użytkownik będzie informowany w sposób w Regulaminie wskazany.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Użytkownik będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Usługodawcą, przy czym w przypadku Użytkownika będącego konsumentem wniosek o wystawienie faktury powinien zostać złożony w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu. Wiadomość należy wysłać na adres: redakcja@treningumiejetnoscispolecznych.pl lub skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem Redakcji. Usługodawca wystawi i prześle fakturę na adres podany przez Użytkownika lub elektronicznie na wskazany e-mail , w zależności od wyboru Użytkownika.

5. Opłaty za dostęp do treści i materiałów zamieszczane są w cenniku wyświetlonym Użytkownikowi w Serwisie . Cena podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili zakupu danego dostępu.

6. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji, w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.

8. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez dany serwis rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego takich płatności za dostępy.

10. Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Usługodawcę a także w przypadku, gdy Usługodawca nie będzie miał możliwości pobrania płatności za dostęp do treści i materiałów.

12. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Użytkownika w chwili zakupu dostępu do treści i materiałów, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie.

X. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikom zabrania się: (a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści do których dostęp uzyskuje w ramach Serwisu www, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części; (b) umieszczania odesłań do strony internetowej Usługodawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści; (c) zwielokrotniania materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; (d) rozpowszechniania opracowań treści i materiałów, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami; (e) realizowania nadań treści i materiały zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

3. Zawartość Serwisu (w tym zawarte w niej treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

4. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści, nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: redakcja@treningumiejetnoscispolecznych.pl

XI. Odpowiedzialność/Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

3. Usługodawca zastrzega prawo do: (a) zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury w Regulaminie określonej; (b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług; (c) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

7. Dostęp do Treści/Usług zamieszonych w Serwisie może być utrudniony w przypadku wystąpienia awarii powstałej z przyczyn niezależnych Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego dostępu do Serwisu w możliwie najkrótszym okresie czasu.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w sytuacji podjęcia decyzji o wycofania tych treści lub materiałów.

9. Usługobiorcy przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług w ramach Serwisu w przypadku gdy Użytkownik: (a) wykorzystuje Serwis w tym treści w nim zamieszczone do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; (b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu i jego usług; (c) w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Serwisu; (d) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego wezwania zaprzestania naruszeń oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

XII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu „Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: redakcja@treningumiejetnoscispolecznych.pl (wiadomość e-mail w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie; (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika, do jej uzupełnienia (w przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała powyżej wskazanych danych w zakresie niezbędnym do kontaktu z Użytkownikiem składającym reklamacje Usługodawca uprawniony jest aby pozostawić taką reklamację bez jej rozpatrzenia).

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 21 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego powyżej o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XIV. Dane Osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z Serwisu jest w tym w związku korzystaniem z usług płatnych jest Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik z siedzibą w: 78-100 Kołobrzeg ul. Mazowiecka 33/16 (Administrator).

2. Podanie danych wymaganych do założenia Konta oraz zakupu usługi w formie dostępu do treści i materiałów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Usługodawcę ww. usług na rzecz Użytkownika.

3. Użytkownik jest świadomy, iż dane osobowe z Konta mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.

4. Jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub/i na otrzymywanie na podany w Koncie adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych, dane Użytkownika z Konta i zebrane informacje z aktywności Użytkownika w serwisie mogą być wykorzystane do prezentowania mu reklam produktów i usług Zaufanych Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem.

5. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych podanych przy założeniu lub edycji Konta, podczas realizacji procesu zakupowego jest realizacja umowy (Regulamin).

6. Prawa Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

7. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: (a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę; (b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat); (c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

9. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych a także stosowania cookies i podobnych technologii w tym informacje komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika, o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych oraz kontakt do niego, o przetwarzaniu poza obszarem EOG; znajdują się w naszej Polityce Prywatność dostępnej pod adresem: https://treningumiejetnoscispolecznych.pl

XV. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, bądź w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy zarejestrowani posiadający konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w podczas rejestracji w Serwisie, informacji o zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia zmian w życie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przesłanymi informacjami.

3. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie przekazane Usługodawcy na jego adres lub adres Sekretariatu Redakcji pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

4. W przypadku dostępu do treści płatnych Serwisu, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie do umów dostępu zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 powyżej. W przypadku umów na czas nieoznaczony Regulamin będzie miał zastosowanie także do tych umów przy czym Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy w następstwie zapoznania się ze zmienioną treścią.

6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

7. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

8. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.11.2020 r. dla obecnych użytkowników usług płatnych Serwisu treningumiejetnoscispolecznych.pl.

error: Treść jest chroniona!!